Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Rozwój obszarów wiejskich

Prawne uwarunkowania suburbanizacji (urban sprawl) w Polsce

 Suburbanizacja (urban sprawl) w Polsce. Ziemia jako zasób środowiska posiada dwie charakterystyczne cechy. Jest wyczerpywalna oraz stanowi przedmiot konkurujących, a jednocześnie niezbędnych dla ludzkości sposobów korzystania. Jednym ze zjawisk przyczyniających się w znaczący sposób do potęgowania deficytowości ziemi jest eksurbanizacja… Więcej →

Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich – instrument polityki ochrony środowiska UE

Odniesienie koncepcji zielonej infrastruktury do obszarów wiejskich jest ujęciem nowym, choć zieloną infrastrukturę wskazuje się  współcześnie jako jedno z kluczowych narzędzi włączenia aspektów ochrony bioróżnorodności w wymiarze terytorialnym do funkcjonowania innych sektorów gospodarki.  Zielona infrastruktura to „strategicznie zaplanowaną sieć obszarów… Więcej →

Rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Dynamiczny rozwój sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych, stymulowany przez politykę klimatyczno-energetyczną UE, istotnie wpływa na obszary wiejskie w wielu wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Nie ulega wątpliwości, że tereny te mają istotne znaczenie dla rozwoju OZE, zważywszy chociażby na… Więcej →

Wyzwania planowania przestrzennego obszarów wiejskich

Planowanie przestrzenne stanowi podejmowanie racjonalnych, systemowych działań mających na celu zrównoważone i efektywne wykorzystanie przestrzeni. W Polsce przeważającą część powierzchni zajmują obszary wiejskie (91% powierzchni kraju, zamieszkiwana przez 39,2% ludności ogółem). Bez wątpienia stan przestrzeni na tych terenach stanowi odzwierciedlenie… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑