Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Publikacje

Przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna i produktów z drewna

Przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskaniu drewna Pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych jest jednym z ważnych obszarów użytkowania lasów. Jednocześnie istotne jest to, by sposób pozyskiwania surowca nie wpływał negatywnie na ekosystem przyrodniczy, jakim jest las. Chodzi korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym osiąganiu… Więcej →

Ochrona przeciwpożarowa lasów w sąsiedztwie linii kolejowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów stanowi wyzwanie dla ich właścicieli i zarządców. Pożary są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla lasów w krajach Unii Europejskiej i nie tylko, szacuje się wręcz, że około 300 tys. ha lasów niszczonych jest rocznie w wyniku pożarów, a… Więcej →

Prawne uwarunkowania suburbanizacji (urban sprawl) w Polsce

 Suburbanizacja (urban sprawl) w Polsce. Ziemia jako zasób środowiska posiada dwie charakterystyczne cechy. Jest wyczerpywalna oraz stanowi przedmiot konkurujących, a jednocześnie niezbędnych dla ludzkości sposobów korzystania. Jednym ze zjawisk przyczyniających się w znaczący sposób do potęgowania deficytowości ziemi jest eksurbanizacja… Więcej →

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie lokalizacji infrastruktury technicznej

Infrastruktura techniczna Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i wymaga koordynacji działań w wielu sferach gospodarki. Odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem winno opierać się na nowoczesnym systemie planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. Natomiast gospodarowanie przestrzenią… Więcej →

Komentarz do ustawy o lasach

Ustawa o lasach Lasy w Polsce mają istotne znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Wpływają na poziom równowagi ekologicznej, są znaczącym elementem krajobrazu oraz  miejscem wypoczynku i rekreacji dla człowieka, dostarczają drewna. Najwięcej lasów w Polsce należy do Skarbu Państwa (aż… Więcej →

Komentarz do ustawy o rolnictwie ekologicznym

Ustawa o rolnictwie ekologicznego Produkty rolnictwa ekologicznego zaliczane są do unijnego systemu jakości. Każdego roku rośnie na nie popyt konsumentów zainteresowanych zdrowym odżywianiem. Ustanowienie i objęcie produkcji ekologicznej systemem kontroli zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007 jest obowiązkiem państw członkowskich UE…. Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑