Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Prawo rolne

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby

Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby. Zrównoważone zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludzkości staje się obecnie jednym z wielkich, światowych wyzwań. Skutkuje to powszechnym, rosnącym zainteresowaniem tym tematem.  Jednocześnie sytuuje problematykę żywnościową i użytkowania zasobów w centrum debaty dotyczącej zrównoważonego rozwoju. W ostatnich… Więcej →

Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska

Ochrona ziemi jako zasobu środowiska. Ziemia jest podstawowym zasobem naturalnym, dostarczającym kluczowych dóbr i usług dla społeczeństw w wielu wymiarach. Znalazło to odzwierciedlenie w pozycji problematyki ziemi w prawie rolnym, które co do genezy było prawem gruntowym.  Współcześnie występuje wiele… Więcej →

Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami rolniczymi

Powietrze stanowi niezbędny do życia komponent środowiska, którego charakter determinuje priorytetowość ochrony, a zanieczyszczenia powietrza stanowią najpoważniejsze środowiskowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem jest więc ważnym współczesnym wyznaniem nie tylko w Polsce. Powstaje pytanie… Więcej →

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie lokalizacji infrastruktury technicznej

Infrastruktura techniczna Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i wymaga koordynacji działań w wielu sferach gospodarki. Odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem winno opierać się na nowoczesnym systemie planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. Natomiast gospodarowanie przestrzenią… Więcej →

Komentarz do ustawy o rolnictwie ekologicznym

Ustawa o rolnictwie ekologicznego Produkty rolnictwa ekologicznego zaliczane są do unijnego systemu jakości. Każdego roku rośnie na nie popyt konsumentów zainteresowanych zdrowym odżywianiem. Ustanowienie i objęcie produkcji ekologicznej systemem kontroli zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007 jest obowiązkiem państw członkowskich UE…. Więcej →

Z prawnej problematyki aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja ewidencji Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków służy doprowadzeniu stanu widniejącego w zbiorach ewidencyjnych do rzeczywistego stanu faktycznego i prawnego. Polega ona nawprowadzaniu udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑