Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Prawo leśne

Przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna i produktów z drewna

Przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskaniu drewna Pozyskiwanie drewna w celach gospodarczych jest jednym z ważnych obszarów użytkowania lasów. Jednocześnie istotne jest to, by sposób pozyskiwania surowca nie wpływał negatywnie na ekosystem przyrodniczy, jakim jest las. Chodzi korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym osiąganiu… Więcej →

Ochrona przeciwpożarowa lasów w sąsiedztwie linii kolejowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów stanowi wyzwanie dla ich właścicieli i zarządców. Pożary są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla lasów w krajach Unii Europejskiej i nie tylko, szacuje się wręcz, że około 300 tys. ha lasów niszczonych jest rocznie w wyniku pożarów, a… Więcej →

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej. 17 kwietnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-441/17 rozstrzygający spór dotyczący sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej[1]. Spór ten rozgorzał w związku z decyzją wydaną przez ówczesnego Ministra Środowiska – Jana Szyszko,… Więcej →

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie lokalizacji infrastruktury technicznej

Infrastruktura techniczna Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i wymaga koordynacji działań w wielu sferach gospodarki. Odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem winno opierać się na nowoczesnym systemie planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. Natomiast gospodarowanie przestrzenią… Więcej →

Nadleśniczy wyda ostateczną decyzję w sprawie szkody łowieckiej

SZKODY ŁOWIECKIE – NOWE ZASADY SZACOWANIA   Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651). Jedną z najważniejszych… Więcej →

Komentarz do ustawy o lasach

Ustawa o lasach Lasy w Polsce mają istotne znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Wpływają na poziom równowagi ekologicznej, są znaczącym elementem krajobrazu oraz  miejscem wypoczynku i rekreacji dla człowieka, dostarczają drewna. Najwięcej lasów w Polsce należy do Skarbu Państwa (aż… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑