Rolnośrodowiskowe

Kategoriia

Prace zbiorowe 2016

Prawne aspekty kwalifikacji stosunku prawnego jako umowy kontraktacji w świetle orzecznictwa sądów powszechnych

Istotą kontraktacji jest z jednej strony zobowiązanie producenta rolnego do wytworzenia i dostarczenia oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju, natomiast z drugiej strony zobowiązanie kontraktującego do odebrania tych produktów w terminie umówionym oraz zapłacenia umówionej ceny. Umowa kontraktacji została wprowadzona… Więcej →

Rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Dynamiczny rozwój sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych, stymulowany przez politykę klimatyczno-energetyczną UE, istotnie wpływa na obszary wiejskie w wielu wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Nie ulega wątpliwości, że tereny te mają istotne znaczenie dla rozwoju OZE, zważywszy chociażby na… Więcej →

Bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

  Ważną pracą zbiorową wydaną w 2016 r. jest anglojęzyczna książka pt. Food Security, Food Safety, Food Quality. Current Development and Challenges i in the European Union Law pod red. I. Härtel oraz R. Budzinowskiego, Wydawnictwo Nomos 2016, zob. więcej… Więcej →

Kwestia agrarna

W 2016 roku ukazała się publikację pt. Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2016, gdzie zawarto szereg różnych artykułów poświęconych nie tylko prawu rolnemu i ochrony środowiska, ale także problemom pozostającym na styku regulacji obrotu… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑