Rolnośrodowiskowe

Miesiąc

Maj 2018

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego w Poznaniu 18-22 września 2018 zapowiedź

Na ostatnim Kongresie UMAU w Kostaryce we wrześniu 2016 r. zapadła decyzja, że kolejny – XV Światowy Kongres Prawa Rolnego (UMAU) – odbędzie się w Polsce. Dlatego, od 18 do 22 września 2018 r. Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji… Więcej →

Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami rolniczymi

Powietrze stanowi niezbędny do życia komponent środowiska, którego charakter determinuje priorytetowość ochrony, a zanieczyszczenia powietrza stanowią najpoważniejsze środowiskowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem jest więc ważnym współczesnym wyznaniem nie tylko w Polsce. Powstaje pytanie… Więcej →

Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich – instrument polityki ochrony środowiska UE

Odniesienie koncepcji zielonej infrastruktury do obszarów wiejskich jest ujęciem nowym, choć zieloną infrastrukturę wskazuje się  współcześnie jako jedno z kluczowych narzędzi włączenia aspektów ochrony bioróżnorodności w wymiarze terytorialnym do funkcjonowania innych sektorów gospodarki.  Zielona infrastruktura to „strategicznie zaplanowaną sieć obszarów… Więcej →

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie lokalizacji infrastruktury technicznej

Infrastruktura techniczna Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i wymaga koordynacji działań w wielu sferach gospodarki. Odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem winno opierać się na nowoczesnym systemie planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. Natomiast gospodarowanie przestrzenią… Więcej →

Nadleśniczy wyda ostateczną decyzję w sprawie szkody łowieckiej

SZKODY ŁOWIECKIE – NOWE ZASADY SZACOWANIA   Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651). Jedną z najważniejszych… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑