Rolnośrodowiskowe

Miesiąc

Styczeń 2017

Prawne aspekty pojęcia żywności i metod produkcji

Ustawodawca w prawnym pojęciu żywności nie ogranicza sposobu wytwarzania, czy przetwarzania żywności, co znaczy, że możliwości te pozostają nieograniczone. Rynek żywności i oferta producentów żywności jest zróżnicowana, obejmuje liczne kategorie, rodzaje produktów, np. produkty ekologiczne, produkty genetycznie modyfikowane, nową żywność,… Więcej →

Rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Dynamiczny rozwój sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych, stymulowany przez politykę klimatyczno-energetyczną UE, istotnie wpływa na obszary wiejskie w wielu wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Nie ulega wątpliwości, że tereny te mają istotne znaczenie dla rozwoju OZE, zważywszy chociażby na… Więcej →

W. Pańko „O prawie własności i jego współczesnych funkcjach”, Katowice 2016

Wydana w 2016 monografia autorstwa ś.p. Profesora Waleriana Pańki pt. „O prawie własności i jego współczesnych funkcjach” jest publikacją wyjątkową. Stanowi ona reprint wydania pierwszego z 1978 roku, opracowany, opatrzony wstępem i uzupełniony o wykaz publikacji autora oraz o jego… Więcej →

Rola rolnictwa w gospodarce o obiegu zamkniętym

Współcześnie, dominującą cechą szeroko rozumianego systemu żywnościowego (obejmującego zarówno produkcję jak i konsumpcję żywności) jest liniowość –jednokierunkowość, z niewielkim uwzględnieniem zanieczyszczeń generowanych na każdym etapie (zgodnie z modelem: produkować-konsumować-wyrzucać). Wobec ograniczoności zasobów naturalnych i coraz bardziej odczuwalnych, negatywnych skutków środowiskowych,… Więcej →

Wyzwania planowania przestrzennego obszarów wiejskich

Planowanie przestrzenne stanowi podejmowanie racjonalnych, systemowych działań mających na celu zrównoważone i efektywne wykorzystanie przestrzeni. W Polsce przeważającą część powierzchni zajmują obszary wiejskie (91% powierzchni kraju, zamieszkiwana przez 39,2% ludności ogółem). Bez wątpienia stan przestrzeni na tych terenach stanowi odzwierciedlenie… Więcej →

Bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

  Ważną pracą zbiorową wydaną w 2016 r. jest anglojęzyczna książka pt. Food Security, Food Safety, Food Quality. Current Development and Challenges i in the European Union Law pod red. I. Härtel oraz R. Budzinowskiego, Wydawnictwo Nomos 2016, zob. więcej… Więcej →

© 2019 Rolnośrodowiskowe

W górę ↑